بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های هیجانی بر ابعاد کارآمدی خانواده در شرایط شیوع کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری برنامه ریزی درسی، آموزگار ابتدایی اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بر ابعاد کارآمدی خانواده شهر اصفهان در شیوع کرونا بود. جامعه آماری این پژوهش والدین کودکان دارای فرزند شاغل به تحصیل در مدارس دوره ابتدایی در سال 98-99 بودند. برای انتخاب نمونه 32 زوج (64 نفر) از والدین دانش آموزان دوره ابتدایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. فرضیه اصلی پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بر ابعاد کارآمدی خانواده در شیوع کرونا بود. پرسشنامه (SFI) را بیورز و هامپسون (1990) به منظور ارزیابی ادراک فرد از عملکرد خانواده طراحی کردند.ساختار این پرسشنامه مطابق با مدل بیورز از عملکردخانواده می‌باشد. متغیرمستقل آموزش مهارتهای هیجانی بود که در هشت جلسه تنظیم و به گروه آزمایش آموزش داده شد. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای هیجانی ابعاد کارآمدی خانواده در شرایط شیوع کرونا را افزایش می دهد و بین نتایج گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری دیده شده است (01/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of emotional skills training on the dimensions of family efficiency in the outbreak of the Corona Disease

نویسنده [English]

  • setareh Mousavi
PhD in curriculum Development, primary school teacher in Isfahan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of emotional skills training on the dimensions of family efficiency in Isfahan in the outbreak of the corona. The statistical population of this study was the parents with children educating in primary schools in 1998-99. To select a sample, 32 couples (64 people) were selected from the parents of primary school students and randomly divided into experimental and control groups. The main hypothesis of the study was to investigate the effect of emotional skills training on the dimensions of family efficiency in outbreak of the corona. The questionnaire (SFI) was designed by Beavers and Hampson (1990) to assess an individual's perception of family performance. The structure of this questionnaire is consistent with Beavers' model of family functioning. The independent variable was emotional skills training which was adjusted in eight sessions and taught to the experimental group. The results showed that emotional skills training increases the dimensions of family efficiency in the outbreak of the corona and there is a significant difference between the results of the control and experimental groups (P <0.01).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional skills training
  • family efficiency
  • corona