کارورزی با رویکرد پژوهش روایی: الگویی نو در توسعه حرفه ای معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو پرسنلی اداره آموزش و پرورش شهرستان فراشبند

2 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی/ دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در میان مراحل آموزش معلم، دوره­ی کارورزی یکی از مهمترین مراحل است که­ دانشجو معلمان را از مرحله نظری وارد مرحله­ی عملی کرده و آنان را به نقش معلمی آینده نزدیک می­کند؛ تا جایی که هدف اصلی این مطالعه، توصیف تجارب و درک اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس درباره­ی ویژگی­های کارورزی با رویکرد پژوهش روایی است.مطالعه حاضر در قالب روش کیفی انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس بوده است. برای نمونه­گیری از روش هدفمند و با رعایت قاعده اشباع نظری استفاده شد. به این صورت که تعداد30  دانشجو و 15 استاد در مدت یک ماه مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها مصاحبه نیمه­ساختار یافته بود که روایی آن با استفاده از روایی سازه، درونی و بیرونی و  پایایی آن با استفاده از روش بررسی اعضا، بررسی همکار و ناظر بیرونی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از راهبرد تجزیه و تحلیل محتوای کیفی مرسوم استفاده گردید.یافته­های بدست­آمده نشان داد که مقوله­های اساسیِ کارورزی با رویکرد پژوهش روایی از نظر اساتید و دانشجویان شامل: 1)ماهیت پژوهش روایی،2)مزایای پژوهش روایی،3)مشکلات اجرای پژوهش روایی و4) تمهیدات و ملزومات پژوهش روایی می­باشد که هر کدام دارای زیر مقوله­هایی می­باشند.بر اساس دیدگاه اکثر اساتید و دانشجویان، دانشگاه باید با مدرسه تعامل داشته باشد و بخشی از بودجه­ی دانشگاه را به مدارسی که با دانشگاه همکاری می­کنند، اختصاص دهند. در پایان نیز پیشنهاداتی از جمله برگزاری جلساتی بین دانشجویان برای انتقال تجارب، چاپ گزارش­های برتر دانشجویان در مجلات کارورزی و... مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internship with narrative research approach: a new model of professional development of teachers

چکیده [English]

In the process of teacher training, internship is one of the most critical times for theory and practice integration and development of a future teacher. This study sought to uncover Farhangian University teachers’ and students’ understanding and attitudes toward student teaching using narrative research approach. The study population consisted of students and faculty members of Farhangian University, Fars campus. The research method was qualitative and based on purposive sampling and theoretical saturation criterion. This means that the number of 15 professors and 30 students were interviewed during one month. The data gathering tool was a semi-structured interview. Its validity was confirmed by using structural, internal and external construct validity, and its reliability was verified using a member  check, external peer review and external observer. The conventional qualitative content analysis was used to analyze the data. Based on the results, the key categories which emerged from the data were: 1) the nature of narrative research 2) advantages of narrative research 3) challenges of conducting narrative research 4) measures and requirements of narrative research, each of which contains subcategories. According to the majority of teachers and students participating in this study, there should be university and school partnerships and budget allocation for schools collaborating with Farhangian University. Finally, there were some suggestions such as organizing meetings as a venue to exchange experiences among students  and publishing top internship reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interns
  • narrative research approach
  • thinking teachers
  • Farhangian University
  • interview