فرایند پذیرش مقالات

 

1)     پس از ارسال مقاله ازطریق سامانه، ابتدا مقاله دریافت شده از نظر رعایت الزمات مطرح در راهنمای تدوین مقالات، حداکثر طی یک هفته، توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا نویسندگان قبل از ارسال مقاله، قسمت "راهنمای تدوین مقالات" را به دقت مطالعه کرده و مقاله خود را براساس آن تنظیم کنند)

2)      در صورت رعایت ساختار نشریه، مقاله ارسال شده، حداکثر طی یک هفته، از نظر کیفیت محتوا، اصالت و مرتبط بودن موضوع، توسط سردبیر و هیات تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3)     درصورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی در مرحله 2، مقاله برای دو داور ارسال خواهد شد.

4)     هر هفته یکبار، ایمیلی مبنی بر یادآوری داوری مقاله، برای داوران ارسال خواهد شد و چنانچه پس از 3 هفته، پاسخی از داوران دریافت نشد، داور (یا داوران) دیگری برای مقاله انتخاب خواهد شد. 

5)     احتمال نتایج داوری به چند شکل خواهد بود: الف) اگر هر دو داور مقاله را رد کنند؛ بنابراین نامه ای مبنی بر رد مقاله، برای نویسنده ارسال خواهد شد. ب) اگر هر دو داور در مورد بازنگری مقاله اتفاق نظرداشته باشند، بنابراین نامه ای مبنی بر انجام اصلاحات توسط نویسنده برای وی ارسال خواهد شد و نویسنده موظف است که ظرف 2 هفته تمامی اصلاحات را انجام دهد. ج) اگر یکی از داوران مقاله را رد کرده و دیگری آن را به شرط اعمال اصلاحاتی توسط نویسنده، مورد پذیرش قرار دهد؛ بنابراین مقاله برای داور سوم ارسال شده و نظر داور سوم (اعم از رد یا پذیرش) مبنای تصمیم گیری نهایی درمورد مقاله قرار خواهد گرفت.

6)       چنانچه مقاله ای نیازمند انجام اصلاحات باشد؛ بنابراین پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده، مقاله جهت ارزیابی تطبیقی، توسط سردبیر و یکی از داوران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت انجام اصلاحات به درستی، نامه ای مبنی بر پذیرش نهایی مقاله به آدرس ایمیل نویسنده ارسال خواهد شد.

7)     مقاله ای که پذیرش نهایی دریافت کرده است، برای ویراستاری و سپس چاپ ارسال می شود.