اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهناز بزمی

دکتری تخصصی جامعه شناسی ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد

m55.bazmigmail.com
09153026826

سردبیر

دکتر صدیقه کاظمی

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی استادیار، دانشگاه فرهنگیان (پردیس هاشمی نژاد مشهد)

kazemisahar92yahoo.com
09155187481

مدیر داخلی

دکتر مهری اعزازی

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه فرهنگیان (پردیس هاشمی نژاد مشهد)

mehri_ezaziyahoo.com
09153241770

اعضای هیات تحریریه

دکتر انسی کرامتی

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی استادیار، دانشگاه فرهنگیان (پردیس هاشمی نژاد مشهد)

keramaty_ensiyahoo.ca
09369238230

دکتر شراره سادات سرسرابی

دکتری تخصصی زبان شناسی استادیار زبان شناسی دانشگاه فرهنگیان (پردیس هاشمی نژاد مشهد)

dr.sarsarabigmail.com
09153026218

دکتر بهروز مهرام

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

bmahramum.ac.ir
09153141041

دکتر حسین کارشکی

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

karshkigmail.com
09127157839

دکتر مرضیه دهقانی

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران

dehghani_m33ut.ac.ir
09128991846

دکتر محمد نوریان

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

mnourian2001yahoo.com
09123834235

دکتر صدیقه کاظمی

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد، مشهد، ایران

kazemisahar92yahoo.com
09155187481

دکتر علی سعیدی

دکترای روانشناسی تربیتی استادیار رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی، مشهد، ایران.

ali.saeidicfu.ac.ir
09153334915

ویراستار انگلیسی

دکتر مریم معین درباری

دکتری تخصصی زبانشناسی همگانی استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان

m.moeen56yahoo.com
09155065481

صفحه آرا

الهه حسین پور یزدانی

ارشد برنامه ریزی درسی شاغل در آموزش و پرورش

kohestan1392yahoo.com
09211928674