تحلیل محتوای حکایت ها در کتاب فارسی سال دوم دبستان و تعیین سطح خوانایی آن با استفاده از شاخص های فلش و گانینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

این پژوهش با 2هدف : نقد و تحلیل توصیفی بخش «حکایت» کتاب فارسی خوانداری سال دوم دبستان – تعیین سطح خوانایی آن با فرمول فلش و گانینگ، انجام شد. جامعه آماری شامل بخش حکایت کتاب فارسی سال دوم دبستان بود. روش تحقیق ، روش تحلیل محتوا است که با استفاده از روش توصیفی برای نقد کلی و روش کمی(سطح خوانایی) با استفاده از دو فرمول فلش و گانینگ صورت گرفت. نتایج حاصل از روش توصیفی در نقد تصاویر ، نشان داد که تصویر حکایت«همکاری»از نظر دو معیار تعداد اشکال متناسب با متن و تنوع رنگ های بکار رفته و نیز تصویر حکایت«خوش اخلاقی» از نظر معیار تضاد رنگی از تصاویر سایر حکایت ها بهتر می باشند. نتیجه دیگر حاصل شده از پژوهش ، میزان سطح خوانایی بخش حکایات است که با استفاده از روش فلش ، سطح خوانایی آن خیلی ساده است و با بهره گیری از روش گانینگ ، سطح خوانایی آن متناسب افرادیست که 4سال و 1ماه درس خوانده اند(مناسب دانش آموزان پایه دوم نیست).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of the stories in Persian second year of primary school and determining its readability level by using the indexes of Flash and Gunning

نویسنده [English]

  • Sajjad Ghafori
Student at Farhangian University
چکیده [English]

This research was conducted with two objectives: Descriptive Criticism and Analysis of the "story" section of the Farsi Second grade of Primary School, determining its readability level with the formula of Flash and Gunning. The statistical population consisted of the “story” part of the Farsi second grade of primary school. The results of the descriptive method in the critique of the images showed that the number of images in the "cooperation" story is appropriate to the text and the variety of colors used and the images of the "good morals" story in terms of the color contrast of the images of other tales Gets better. The other result obtained from the study is the level of readability of the story section, using the Flash method, its level of readability is very simple, and using the Gunning method, its readability level is appropriate for those who have studied 4 years and 1 month (Not suitable for second year students).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • story section of the Farsi Book
  • Descriptive content analysis
  • Flash metho
  • Gunning method
  • readability level