راهنمای نویسندگان

* راهنمای تدوین مقالات

* راهنمای تصویری ارسال مقاله

ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ با ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

* شماره تماس/ ایمیل و وابستگی سازمانی تمامی نویسندگان به ترتیب در "فایلی مجزا" به انگلیسی و فارسی نوشته شده و همزمان با ارسال مقاله، درسامانه بارگذاری شود. نحوه نگارش وابستگی سازمانی نویسندگان:

الف) برای اساتید: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، رشته تحصیلی، دانشگاه محل خدمت.

ب) برای معلمان و سایر پژوهشگران: نام و نام خانوادگی، دوره تحصیلی (کارشناس، کارشناس ارشد، دکترا)، رشته تحصیلی، شهر و محل خدمت.

ج) برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی: نام و نام خانوادگی، دوره تحصیلی(دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا)، رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل.

 

 مقاله از نظر ساختار شامل اجزای زیر باشد:

 • عنوان: به صورت فارسی و انگلیسی، منعکس کننده مندرجات مقاله و حاوی کلیدواژه های اصلی آن باشد و از 20 کلمه تجاوز نکند.
 • چکیده: هردو چکیده فارسی و انگلیسی در یک پاراگراف تنظیم شده و شامل چهار عنصر اصلی یعنی: "هدف"، "روش (برای مقالات پژوهشی شامل روش پژوهش، ابزار جمع آوری اطلاعات، جامعه و نمونه)"، "یافته ها" و "نتیجه" باشد. حجم چکیده نیز بین 250-200 کلمه باشد.
 • کلیدواژه ها: بین 5-3 واژه کلیدی که بیانگر موضوع مقاله هستند و دسترس پذیری مقاله را هنگام جستجو تسهیل می کند؛ در انتهای چکیده افزوده شود. واژه های کلیدی با ویرگول از هم جدا شده و به ترتیب اهمیت نوشته شوند.
 • مقدمه: شامل الف) بیان مساله پژوهش (یعنی به بیان هدف، ضرورت و اهمیت مساله پژوهش به شکل مستند باید پرداخته شود) و ب) پیشینه پژوهش (شامل "پیشینه نظری" یعنی بیان نظریه‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله و نیز "پیشینۀ تجربی" یعنی پژوهش‎های پیشین مرتبط و روش‎شناسی‎های آن‏ها در مورد مسئله) باشد. درواقع نگارش قسمت های "الف" و "ب"در ترکیب با هم و ذیل عنوان مقدمه قرار گیرند.
 • روش پژوهش: شامل روش تحقیق مورد استفاده در انجام پژوهش باشد. درمورد مقالات پژوهشی، "ابزار گردآوری اطلاعات"، "پایایی و روایی ابزار پژوهش و یافته ها"، "روش تحلیل داده ها واطلاعات جمع آوری شده"، "جامعه و نمونه آماری پژوهش"، نیز در این قسمت ذکر شود.
 • یافته ها: درمورد مقالات پژوهشی شامل جداول و نمودارها و توضیحات مربوط به توصیف آنها باشد. درمورد مقالات کتابخانه ای به صورت عناوین اصلی و فرعی (حداکثر 4 عنوان اصلی) مربوط به موضوع باشد.

توجه کنید که تمامی جداول و نمودارها دارای شماره و عنوان باشد. عنوان هر جدول در بالای آن جدول و عنوان هر نمودار در زیر آن نمودار درج شود. همچنین اندازۀ اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (Legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند.

 • بحث و نتیجه گیری: این قسمت شامل تحلیل نهایی پژوهشگر از کار خود و تفسیر نتایج به دست آمده براساس یافته هایش است. در تفسیر نتایج، پژوهشگر باید یافته های خود را با یافته های پژوهشیِ همسو، یا ناهمسویی که توسط سایر پژوهشگران، به دست آمده؛ مقایسه کند. همچنین در انتهای این قسمت پیشنهادهایی کاربردی (برای دست اندرکاران) و پیشنهادهایی پژوهشی(برای پژوهشگران آتی در زمینه آن موضوع) ارائه کند.
 • منابع: در تنظیم منابع، باید هر منبعی که در متن یکبار به کار رفته، حتما در پایان متن ذکر شود؛ همچنین هر منبعی که در پایان متن ذکر شده، حداقل یکبار در متن مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای ارجاع به منابع به این صورت عمل شود:

 

الف) ارجاع درون متنی:

 • درمورد منابعی که از آنها به صورت مستقیم نقل قول شده است؛ حتما قسمت نقل شده در درون علامت " " قرار گرفته و علاوه بر فامیل و سال نویسنده، شماره صفحه اثر نیز ذکر شود (مثلا: احمدی، 60:1394)
 • در مورد منابعی که از آنها به صورت غیرمستقیم نقل شده است؛ نیازی به درج شماره صفحه نیست (مثلا: احمدی، 1394)

در همه موارد (اعم از انگلیسی و فارسی) برای منابع داخل متن که بیش از یک نفر و کمتر از 4 نویسنده دارند؛ برای بار اول از واژۀ "و دیگران/ همکاران" استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان به ترتیب نوشته شود. اما در ارجاعات بعدی درون متنی می توانید پس از نام خانوادگی نویسنده اول، عبارت "و دیگران/همکاران" را اضافه کنید.

 

ب) ارجاع پایان متنی:

 • کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال نشر کتاب). عنوان کتاب به صورت ایتالیک. محل نشر: ناشر.

مثال: دلاور، علی. (1395). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.

 • مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال نشر مقاله). عنوان مقاله. نشریه ای که مقاله در آن چاپ شده به صورت ایتالیک، (شماره نشریه) سال نشریه، شماره صفحه آغازین- شماره صفحه انتهایی مقاله.

مثال: اردشیری، منصور.(1386). خصوصی سازی در آموزش عالی: اهداف، روش ها، تأمین مالی و تحلیل هزینه. مجلس و پژوهش. (55)14، صص 378-349

 • پایان نامه: نام خانوادگی، نام.(سال نشر). عنوان پایان نامه به صورت ایتالیک، پایان نامه دوره تحصیلی، رشته تحصیلی، دانشگاه نویسنده پایان نامه.

مثال: بزرگ، حمیده.(1390). شناسایی برنامه درسی پنهان متاثر از محیط فیزیکی دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 • طرح پژوهشی: نام خانوادگی، نام. (سال نشر طرح). عنوان طرح به صورت ایتالیک. سازمان حامی طرح

مثال: قادری، طاهره.(1382). جوانان، دانشگاه و علم (بررسی نگرش های دانشجویان رشته پژوهشگری دانشکده علوم اجتماعی نسبت به جامعه شناسی و دانشگاه). طرح پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی.

 • کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام مولف اصلی اثر.(سال نشر اثر به میلادی). عنوان اثر به شکل ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم(سال ترجمه اثر)، محل نشر: ناشر

مثال: استراووس،‌آنسلم. و کوربین،‌جولیت. (2005). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها. ترجمه بیوک محمدی.(1387). تهران:‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 • منابع انگلیسی نیز مانند منابع فارسی نوشته می شوند؛ با این تفاوت که که به جای نام کامل نویسنده اثر، تنها حرف اول نام وی با حرف بزرگ درج می شود. همچنین حرف ابتدایی تمامی کلمات با حروف بزرگ نوشته می شوند. به عنوان مثال در ذیل، نحوه ارجاع به یک مورد کتاب و مقاله انگلیسی ذکر شده است:

- Anyon, J. (1980). Social Class And The Hidden Curriculum Of Work. Journal of Education. 162(1).pp 67-92

- Barnett, R. (2008).Changing Identities In Higher Education: Voicing Perspectives. Taylor & Francis: Routledge.

 

مقاله از نظر حجم، فونت و تنظیمات به نحوی باشد که :

 • حجم ﻣﻘﺎﻟﻪ همراه با چکیده و منابع بین 7000 - 6000 کلمه ﺑﺎﺷد (یعنی 22-20 صفحه)
 • در نگارش تمام قسمت های فارسی مقاله از فونت BZar استفاده شود. به نحوی که اندازه و فونت برای عنوان مقاله 14 بلد شده، چکیده فارسی 12، متن مقاله 13، منابع فارسی 12 و تمامی جداول 11 باشد. چکیده انگلیسی و منابع انگلیسی نیز با فونت Times New Roman و اندازه 11 باشد.
 • تمام عناوین مقاله (مثل مقدمه، روش و ... در مقالات پژوهشی؛ یا عناوین اصلی در مقالات کتابخانه ای) به صورت 13 بلد شده باشد.
 • فاصله خطوط 2/1 و فاصله متن از کناره های چپ، بالا و پایین صفحه، 4 سانتی‎متر و از راست 5/4 سانتی متر و به شکل ردیف شده (Justify Low) باشد.
 • در متن مقاله از شماره‎گذاری عنوان‎ها خودداری شود؛ همچنین خط اول همۀ پاراگراف‌ها بدون تورفتگی و پاراگراف‎های بعدی با تورفتگی 7/0 باشد.

 

برخی نکات مهم ویرایشی و نگارشی:

 • قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله (space) نیست؛ اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود (درواقع تمام این علایم به کلمه قبل از خود می چسبند؛ اما با کلمه بعد از خود یک فاصله دارند)
 • هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده می شود؛ همچنین کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.
 • برای نوشتن کلمات مرکب، به ویژه کلماتی که با "می" یا علامت جمع "ها" که هردو مورد جدا نوشته می شوند؛ از نیم­فاصله استفاده شود (مثلا: می‌ خواهم (غلط) و می‎خواهم (درست) است). برای ایجاد نیم­فاصله در نرم­افزار Word می‎توانید از (CTRL + Shift + 2) یا (Shift + Space) یا (CTRL + -) استفاده کنید (بسته به نوع ویندوز یکی از موارد ذکر شده عمل می‎کند).
 • به‎ جای استفاده از علامت (%) در متن مقاله از کلمه درصد استفاده کنید. مانند: 95‎ درصد.
 • از به‎ کار بردن (ه‎ی) و همزه (ۀ) در متن مقاله خودداری کنید.
 • معادل لاتین مربوط به اسامی خاص انگلیسی (مثل اسم شخص یا مکان) در اولین ارجاع در متن، به صورت زیرنویس، در پایین همان صفحه قید شود.