مجوز اولیه نشریه علمی _تخصصی «پویش درآموزش علوم تربیتی و مشاوره» با شماره 50000/9162/600/د مورخ 1394/8/8 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است. اولین شماره این نشریه در زمستان 1394 به چاپ رسید. مجوز اولیه نشریه به صورت فصلنامه است اما در سال 97 مجوز دو فصلنامه را دریافت کرد و از آن زمان به صورت دو فصلنامه انتشار می یابد. کد شاپای الکترونیکی نشریه: 221Xــ2717

 

 از کلیۀ علاقه مندان دعوت می شود مقالات خود را بر اساس محورها و شرایط پذیرش برای بررسی و انتشار به سامانه این دو فصلنامه به آدرس:

پویش در  علوم تربیتی ومشاوره educationscience.cfu.ac.ir ارسال نمایند.

* نکته مهم:

شیوه نامه و نحوه ورود وثبت نام و ارسال مقاله در سامانه به طور کامل در بخش راهنمای نویسندگان این  دو فصلنامه می باشد.

پایگاه نمایه کننده این نشریه سایت :

پویش در  علوم تربیتی ومشاوره educationscience.cfu.ac.ir

شماره جاری: دوره 1399، شماره 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-180 

ابر واژگان