تحلیل محتوای ارتباط بین تصاویر و متن نوشتاری کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد شهرکرد،آموزگارشهرستان لردگان

2 راهبر اموزشی و تربیتی اداره اموزش و پرورش منطقه خانمیرزا

چکیده

مقدمه : پژوهش حاضر به تحلیل محتوای ارتباط بین تصاویر و متن کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی96- 95 در ایران پرداخته است.
روش : روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تصاویر کتاب علوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی 96-95 می باشد. حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. ابزار پژوهش نیز فرم تحلیل محتوای ارتباط بین تصاویر و متن و ابزار تحلیل کیفی نرم افزار maxqda بود.
یافته ها : در بررسی تصاویر کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی، ملاحظه می شود که از مجموع 104 تصویر در کل کتاب، 72 تصویر نسبت به متن هماهنگ، و 32 تصویر دیگر ، با متن نوشتاری ناهماهنگ بوده است، که از این تعداد 15 تصویر، بدون فن تاکید، و 17 تصویردیگر ،با فن تاکید، تشخیص داده شده است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می توان بیان کرد که میزان ارتباط تصاویر با متن، نسبت به کل تصاویر، زیاد است که در حدود69 درصد کل تصاویر کتاب با متن هماهنگ می باشد، وکمتر می تواند در ایجاد وپرورش خلاقیت در یادگیرندگان مؤثر باشد.پس معلمان باید با شناسایی تصاویر ناهماهنگ، پیام اصلی آنها را برای دانش آموزان مشخص نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A content analysis of the relationship between images and text sixth grade elementary science textbook

نویسندگان [English]

  • reza habibi 1
  • ali zaman mohammadi 2
  • Ahmed Reysi Reysi 1
1 Graduate Student of Psychology at Shahrekord Free University
2 Educational Leader of the Education and Training Directorate in Khanmizza
چکیده [English]

Introduction: This study analyzes the relationship between images and text content of the the empirical sciences of the sixth grade elementary school in the academic year of 2016-2017 in Iran.
Method: This descriptive study is content analysis. The statistical population of this study includes empirical images of the sixth grade in the academic year of 2016-2017. Sample size is equal to community size. The research tool was the form of content analysis between images and text, and qualitative analysis software tool was maxqda.
Findings: In reviewing the images of the experimental science of the sixth grade of the elementary school, it is seen that out of a total of 104 images in the entire book, 72 images were consistent with the text, and 32 other images were inconsistent with the written text, of which 15 were identified without emphasis, and 17 were shown with emphasis.
Conclusion: According to the findings obtained can be stated that the relationship between images with text, relative to the total picture, is that about 69% of the book's illustrations with text consistent, and less can create educational creativity in learning effective . Then, teachers should identify the main messages for students by identifying inconsistent images

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Textbook
  • Content Analysis
  • communication content analysis
  • emphasizing technique
  • software maxqda