بررسی اثربخشی پویانمایی آثار نقاشی کودکان پیش‌دبستانی بر خلاقیت آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی روانشناسی و مشاوره ، دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی مشهد ایران

2 دکتری پژوهش هنر، استادیار دپارتمان هنر دانشکده الزهرا، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت مربی هنر کودک، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

از آن جا که به نظر غالب روان ‌شناسان خلاقیت در سال‌های اول زندگی کودک ظهور می‌کند و در آغاز با تخیل همراه است، بدون تردید تخیل از مهم‌ترین عواملی است که تفکر خلاق را ممکن می‌سازد؛ لذا توجه به مسئله آفرینش‌های ذهنی در دوره کودکی، فوق‌العاده حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری پویانمایی آثار نقاشی کودکان بر خلاقیت آنان است. جامعه آماری این پژوهش شامل 82 نفر کودکان پیش‌دبستانی دختر و پسر در ناحیه هفت مشهد است که به‌ صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. ابزار پژوهش شامل نقاشی های ترسیم شده توسط کودکان، عروسک و پویانمایی ساخته شده از روی همان نقاشی ها است. داده های جمع آوری شده در این پژوهش برآیند نمرات خلاقیت استنباط شده از نقاشی های کودکان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که از طریق نمره‌گذاری سه نفر از اساتید متخصص در حوزه خلاقیت و به ‌ویژه خلاقیت کودکان به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه بین‌گروهی پیش‌ آزمون، پس ‌آزمون استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون تی همبسته تجزیه و تحلیل شد. همچنین برای مقایسه نمرات دو گروه دختر و پسر از تی مستقل استفاده گردید. نتایج به ‌دست ‌آمده حاکی از آن است که پویانمایی و حرکت در ایجاد انگیزه و همچنین خلاقیت کودکان تأثیر چشمگیری دارد، و تفاوت معنی‌داری بین نمرات پیش‌ آزمون و پس ‌آزمون کودکان دختر و پسر، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of animation of preschool children's paintings on their creativity

نویسندگان [English]

  • Ali Saeedi 1
  • Lale Kharazian 2
  • Shima Farhang Razi 3
1 Assistant Professor of Educational Psychology Department of Psychology and Educational Sciences Farhangian University, Beheshti Campus, Mashhad Iran
2 PhD in Art Research, Assistant Professor, Department of Art, Al-Zahra College, Khorasan Razavi Technical and Vocational University, Iran
3 Master of Children Art Teacher Training, Imam Reza International University
چکیده [English]

Since, according to most psychologists, creativity appears in the first years of a child's life and is initially associated with imagination, imagination is undoubtedly one of the most important factors that make creative thinking possible; Therefore, paying attention to the issue of mental creations in childhood is extremely important. The purpose of this study is to investigate the effect of animation of children's paintings on their creativity. The statistical population of this study is all preschool girls and boys in 7 district of Mashhad, from which 82 people were selected by convenience sampling. The experimental research method was pre-test and post-test. Research tools include children's drawings, dolls and animations made from the same drawings. The data collected in this study were the result of creativity scores inferred from children's drawings in pre-test and post-test, which were obtained by scoring three professors specializing in creativity, especially children's creativity. Data were analyzed using pre-test, post-test intergroup comparison method and data were analyzed using paired t-test. Independent t-test was also used to compare the scores of girls and boys. The results show that animation and movement have a significant effect on motivation as well as children's creativity, and there is a significant difference between pre-test and post-test scores of girls and boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animation
  • painting
  • preschool children
  • imagination
  • dolls
  • Creativity