دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-210 

مقاله پژوهشی

1. بررسی اثربخشی پویانمایی آثار نقاشی کودکان پیش‌دبستانی بر خلاقیت آنان

صفحه 2-21

علی سعیدی؛ لاله خرازیان؛ شیما فرهنگ رازی