بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر برند مدارس (مورد مطالعه: رسانه اجتماعی اینستاگرام مدارس ابتدایی شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان اصفهان

2 معلم

3 شهید بهشتی تهران- مدیریت

چکیده

با توجه به لزوم استفاده از فضای مجازی مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آمادگی در شرایط اقتضائی و ضرورت استمرار امر آموزش و پرورش با بهره‌گیری از امکان‌های موثر موجود در فضای مجازی و دغدغه والدین در انتخاب مدرسه کارآمد برای دانش‌آموزان، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر برند مدارس ابتدایی شکل گرفت. شیوه انجام پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی و جامعۀ آماری آن کلیه کاربران اینترنتی عضو در رسانه اجتماعی اینستاگرام شهرستان اصفهان بوده که به صورت فعال با برند مدارس ابتدایی واکنش نشان می‌دهند. با توجه به نامحدود بودن جامعه مورد بررسی، حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 نفر است که به شیوه خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده پرسش‌نامه محقق ساخته بوده است. برای اطمینان از کسب محتوای روایی از نظر اساتید و صاحب‌نظران و برای اطمینان از پایایی ابزار اندازه‌گیری، از روش‌های آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هفت عامل کندوی عسل مطرح شده از سوی اسمیت با برند و تمامی ابعاد مطرح شده از سوی آکر دارای رابطة مثبت و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the social media on School’s brand (Case study: Instagram social network of elementary schools in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • shahla zahabioun 1
  • fateme moradi 2
  • Esmaeil tavassoli 3
1 University professor
2 teacher
3 Shahid beheshti university. managment
چکیده [English]

Considering the necessity of using cyberspace in accordance with the document of fundamental transformation of education, readiness in contingent conditions and the necessity of continuing education by using the effective opportunities available in cyberspace and parents' concern in choosing an efficient school for students, The purpose of this study was formed The effect of social media on the brand of primary schools. Due to the infinity of the study population, the sample size is 384 people through Cochran's formula, which was selected by random clustering. The instrument used was a researcher-made questionnaire. Cronbach's alpha and retest methods were used to ensure the validity of the narrative content by professors and experts and to ensure the reliability of the measurement tool. The results showed that the seven beehive factors proposed by Smith have a positive and significant relationship with the brand and all the dimensions proposed by Acker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Brand Equity
  • elementary schools
  • Instagram