بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان علوم تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

مساله اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی، یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشور است و برای پیش‌بینی برنامه‌های آینده ضروری می‌باشد. این مطالعه، با هدف تعیین وضعیت اشتغال و بیکاری دانش‌آموختگان علوم تربیتی انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است. جامعه آماری شامل دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه های پیام‌نور بابل، آزاد اسلامی بابل و مازندران در سال 1396 بود. از بین جامعه آماری تعداد 165 نفر از دانش‌آموختگان به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون کااسکوئر، تی دو گروهی مستقل، ضریب همبستگی با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که، وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن و مرد متفاوت است و از لحاظ مقاطع تحصیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) نسبت به اشتغال تفاوت وجود دارد. بین وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان شهری و روستایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بین معدل با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رابطه وجود دارد. بین میزان فعالیت‌های پژوهشی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of employment status of educational science graduates

نویسنده [English]

  • k p
i
چکیده [English]

The issue of employment of higher education graduates is one of the important economic and social issues of the country and is necessary to predict future plans. The aim of this study was to determine the employment and unemployment status of educational science graduates. The research method is descriptive-survey. In terms of purpose, this research is applied. The statistical population included undergraduate and graduate graduates in the field of educational sciences from Payame Noor University of Babol, Islamic Azad University of Babol and Mazandaran in 2017. From the statistical population, 165 graduates were selected by available sampling method. Data were analyzed using Chi-square test, independent two-group t-test, correlation coefficient using SPSS21 software. The results showed that the employment status of graduates is related to the gender of men and women and there is a significant relationship between the employment status of undergraduate and graduate students. There is a significant difference between the employment status of graduates and their place of residence. There is a significant difference between the grade point average and the employment status of graduates. There is a significant difference between the amount of research activities and the employment status of graduates.                                                                     

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • unemployment
  • educational science graduates