بررسی وضعیت موجود تربیت هنری از دیدگاه معلمان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضویت هیات علمی، دانشگاه فرهنگیان. قزوین. ایران.

چکیده

تربیت هنری به‌عنوان یکی از کارکردهای اساسیِ نظام آموزشی است. این در حالی است که امروزه هنر، در برنامه‌های درسی ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، بنابر این پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت هنری از دیدگاه معلمان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی وجامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو آموزش و پرورش قزوین در سال تحصیلی 97-1396 بود. نمونه آماری شامل 200 معلم بود که با روش دردسترس انتخاب شدند.. با توجه به هدف و موضوع پژوهش داده ها مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و در نهایت داده های گرد آوری شده با استفاده از فراوانی، درصد، میانگین و آزمون T تک نمونه‌ای در نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ساخت اشیاء هنری (05/0>P، 38/4=t)، شناخت طبیعت و اجزای آن در خلقت، (05/0>P، 50/4=t)، شناخت زیبایی های طبیعت (05/0>P، 34/4=t)، شناخت میراث فرهنگی (05/0>P، 78/4=t)، تقویت حواس پنج گانه (05/0>P، 67/4=t)، درک قوانین جهان آفرینش از طریق مشاهده در آثار خلقت (05/0>P، 23/4=t)، ایجاد علاقه مندی به اقوام(05/0>P، 20/4=t)، آداب و رسوم ایران(05/0>P، 23/4=t)، درک قوانین جهان آفرینش از طریق مشاهده در آثار خلقت (05/0>P، 10/4=t)، کمتر از حد متوسط می باشد، بدین معنی که تربیت هنری در ابعاد مذکور در مدارس ابتدایی به خوبی صورت نمی گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Current Situation of Art Education from the Perspective of Elementary Teachers

نویسنده [English]

  • Hasan Yousefi
Faculty membership. Farhangian University. Qazvin. Iran.
چکیده [English]

Art education is one of the basic functions of the educational system. However, today, art does not have a proper place in Iranian curricula, so the present study was conducted to examine the current state of art education from the perspective of teachers. The research method was descriptive-survey and the statistical population of this study was all primary school teachers in Qazvin education district two in the academic year 2017-2018. The statistical sample consisted of 200 teachers who were selected by the available method. According to the purpose and subject of the research, the data were collected through a questionnaire and finally the data were collected using frequency, percentage, mean and t-test. Single samples were analyzed in SPSS-23 software. The results showed that the construction of artistic objects (P <0.05, t = 4.38), knowledge of nature and its components in creation (P <0.05, t = 4.50), knowledge of the beauties of nature (0.05 P <0.04, t = 4.34), recognition of cultural heritage (P <0.05, t = 4.78), strengthening of the five senses (P <0.05, t = 4.67), understanding the laws of the world of creation By observing the works of creation (P <0.05, t = 4.23), creating interest in relatives (P <0.05, t = 4.20), Iranian customs (P <0.05, T = 4.23), understanding the laws of the world of creation through observation in the works of creation (P <0.05, t = 4.10), is less than average, which means that art education in these dimensions in primary schools does not go well. Considering the findings, it is necessary in cases such as storytelling by students, students' attention to their surroundings, cultivation of moderate intelligence should be strengthened, while it seems that considering the requirements, values Cultural and indigenous origin of the country, it is better to consider art education as a theoretical basis in designing art curricula for the officials of the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Education
  • nature
  • Aesthetics
  • Art Production
  • Art Cultural Heritage
  • Art Criticism