رابطه فرایندهای تحصیلی معطوف به خود و عملکرد تحصیلی: پژوهشی مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نزاد مشهد، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی فرایندهای تحصیلی معطوف به خود (با تاکید بر رویکرد شناختی- اجتماعی) و بررسی رابطه متقایل آنها با عملکرد تحصیلی و ارائه مدلی مناسب در این زمینه است. بدین منظور از روش پژوهش مروری استفاده گردید. مطالعه تا حد اشباع نظری و با بررسی 36 متن علمی به شیوه ای نظام مند صورت گرفت. مطالعات انجام شده، ضمن تایید مبتنی بودن فرایندهای تحصیلی بر ادراک افراد از "خود" نشان داد که بین این فرایندها رابطه متقابل برقرار بوده و این روابط نشان می دهد در آموزش یادگیرندگان، تأکید و مداخلات در آموزش هریک از مؤلفه ها، بر سایر مؤلفه ها اثر گذاشته و رابطه ای متقابل بین عملکرد تحصیلی و ادراک از خود و نیز فرایندهای تحصیلی وابسته به آن وجود دارد. در پایان مدل نظری مناسب پیرامون روابط میان فرایند های تحصیلی معطوف به خود ارائه گردید. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، به نظر می رسد گنجاندن آموزش فرایندهای تحصیلی معطوف به خود در فهرست برنامه های آموزشی مدارس و دانشگاه ها و تغییر ساختار برنامه درسی و آموزشی آنها در این راستا، زمینه تعالی و پیشرفت هرچه بیشتر فراگیران را فراهم خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between self-directed educational processes and academic performance: A review research

نویسنده [English]

  • Zahra Azad Disfani
Instructor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Shahid Hasheminejad Campus, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify self-directed educational processes (with emphasis on cognitive-social approach) and to investigate their interrelationship with academic performance and provide an appropriate model in this field. For this purpose, a review research method was used. The study was carried out in a systematic manner to the extent of theoretical saturation and by examining 36 scientific texts. Studies confirm that educational processes are based on people's perception of "self" and showed that there is a reciprocal relationship between these processes and these relationships show that in educating learners, emphasis and interventions in teaching each component over the other component. There is an interrelationship between academic performance and self-perception as well as related academic processes. At the end, a suitable theoretical model about the relationships between academic processes was presented. Based on the results of this study, it seems that the inclusion of self-directed academic processes in the list of educational programs of schools and universities and changing the structure of their curriculum and educational in this regard, will provide the background for excellence and progress of learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-social approach
  • self-perception
  • self-directed academic processes