اثربخشی درمان هیجان مدار بر بهزیستی روانشناختی، پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق اثربخشی درمان هیجان مدار بر بهزیستی روانشناختی، پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی ورامین بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعة آماری در این پژوهش شامل کلیة معلمان مقطع ابتدایی ورامین بود. حجم نمونة این پژوهش برابر با 30 نفر از معلمان بود. برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش دسترس در دو گروه آزمایش و گواه استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی کارل ریف (2002)، پذیرش اجتماعی کراون و مارلو (1960)، کفایت اجتماعی فلنر (1990) و جلسات مشاورۀ زوج‌درمانی هیجان‌مدار سوزان جانسون (1980) بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. در این پژوهش، از آمار توصیفی برای محاسبة میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن استفاده شد و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که درمان هیجان‌مدار بر بهزیستی روانشناختی، پذیرش اجتماعی و کفایت اجتماعی معلمان اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotion therapy on psychological well-being, social acceptance and social adequacy of teachers

نویسندگان [English]

  • Zahra Ardestani Balaie
  • Parinaz Banisi
  • Saeideh Zomorodi
Islamic Azad University
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotion therapy on psychological well-being, social acceptance and social adequacy of Varamin primary school teachers. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with a control group. The statistical population in this study included all primary school teachers in Varamin. The sample size of this study was equal to 30 teachers. The method available in the experimental and control groups was used to select the research samples. Data collection tools in this study were Carl Reef Psychological Welfare Questionnaire (2002), Crown and Marlowe Social Acceptance (1960), Flanner's Social Adequacy (1990) and Susan Johnson (1980) Emotional Couples Counseling Sessions. SPSS software and multivariate analysis of covariance tests were used to analyze the data. In this study, descriptive statistics were used to calculate the mean and standard deviation of research variables and show the frequency and related graphs, and inferential statistics were used to test the hypotheses. The results showed that emotion therapy is effective on psychological well-being, social acceptance and social adequacy of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-oriented therapy
  • Psychological well-being
  • social acceptance
  • Social adequacy