رابطه‌ی جهت‌گیری هدف،یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استادیار دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین خودکارآمدی، ارزش‌گذاری تکالیف، جهت‌گیری هدف، خودتنظیمی فراشناختی و راهبردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان بود.جمعیت نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 200 نفر از دانشجویان مورد سنجش قرار گرفتند.نتایج آماری الگوی مسیر نشان داد که خودکارآمدی نیرومندترین پیش‌بینی کننده عملکرد تحصیلی بود که به شکل مثبتی اهداف پیشرفت و به شکل منفی اهداف اجتنابی را پیش‌بینی کرد. همچنین اهداف تبحری ، خودتنظیمی فراشناختی و راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی ، تأثیرمعنی داری نداشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Epistemological Beliefs and Student Teachers’ Academic Self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Alireza Shirazi 1
  • firouze ghazanfari 2
  • Maryam Javdani 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study relationship between epistemological beliefs (belief in certain knowledge, simplicity of knowledge, innate ability, quick learning) and academic self-efficacy as well as identifying the relative contribution of each of them  to prediction of academic self-efficacy among student teachers in yazd University.  during 2014-15. 300 subjects were selected based on one stage cluster method  andMorgan and Krejcie table. Epistemological beliefs’ questionnaire and academic self-efficacy students’ questionnaires were used to collect data. Data were analyzed using pearson’s correlation test and maltiple regression analysis. Results indicated that all four kinds of epistemological belief have a negative significant relationship with academic self-efficacy. Also results revealed that simplicity of knowledge and quick learning were the negative predicting of academic self-efficacy. This means that students who have crude and simplistic beliefs have low self-efficacy. The findings demonstrated that students' enhanced epistemological beliefs could improve their academic self-efficacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemological beliefs
  • Academic self-efficacy
  • Students