دوره و شماره: دوره 1394، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-48 
6. رابطه‌ی بین باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجو- معلمان

صفحه 64-74

مهدی برزگر بفرویی؛ مهدی رحیمی؛ کاظم برزگر بفرویی