کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 10
2. تحلیل محتوای کتاب ریاضی سوم ابتدایی بر اساس برنامه‌ریزی حل مساله به کمک آنتروپی شانون

دوره 1399، شماره 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 96-114

غلامحسین عسکری رباطی؛ زری خلیلی کلاکی


3. تحلیل محتوای توصیفی تصاویرکتب علوم تجربی دوره ابتدایی براساس معیار عدالت جنسیتی

دوره 1398، شماره 11، پاییز و زمستان 1398، صفحه 86-104

فائزه کندری؛ اعظم قادری روسنگ


8. تحلیل محتوای ارتباط بین تصاویر و متن نوشتاری کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

دوره 1396، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 94-112

رضا حبیبی بردبری؛ علی زمان محمدی؛ احمد رییسی


9. تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان از لحاظ میزان توجه به مهارت‌های زبانی

دوره 1395، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-46

مهدی قنبری؛ اصغر شهبازی؛ زهرا کاظمی مجد


10. بررسی میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی

دوره 1395، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-44

هادی مصلح امیردهی؛ مهوش خسروی؛ اعظم رسولی