تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی با استفاده از نظریه نمایش اجزای مریل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم در سال تحصیلی 1400/ 1399، با استفاده از نظریه نمایش اجزای دیوید مریل انجام شده است. روش پژوهش مقاله حاضر اسنادی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد کمی و کیفی است و جامعه آماری آن کتاب ریاضی پایه پنجم می باشد. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: 1- محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی طبق الگوی مریل، بیشتر به ایجاد و توسعه محتوایی روشی می پردازد2 - طبق الگوی مریل، نحوه ارائه اولیه (بخش تمرین و ارزیابی ) در محتوای کتاب ریاضی پنجم ابتدایی رعایت شده است.3- طبق الگوی مریل، نحوه ارائه ثانویه در قسمت بیان تعمیم رعایت نشده اما در قسمت بیان مثال و سوال بطور مطلوبی رعایت شده است . 4- طبق الگوی مریل در بخش اصول ارائه و ارزشیابی، به ترتیب اصل تفکیک (66/36)؛ سطح دشواری (55/27)؛ اصل همتا سازی (11/27) و اصل تنوع (66/18)رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of fifth grade elementary math textbook using Merrill component theory

نویسنده [English]

  • amene sadr
farhangian university of ilam
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the content of the fifth-grade mathematics textbook in the academic year 1399-1400, using David Merrill's component theory. The research method of this article is descriptive and based on content analysis with a quantitative and qualitative approach and its statistical population is the fifth-grade mathematics textbook. A checklist was used to collect data. Findings show that: 1- The content of the fifth elementary mathematics textbook according to Merrill model, creates and develops a method content 2- According to Merrill model, the initial presentation (practice and evaluation section) in the content of the fifth elementary mathematics textbook is observed 3. According to Merrill's model, the secondary presentation method is not observed in the general expression section, but in the example and question expression section, it is observed in a desirable way. 4- According to Merrill model in the section of principles of presentation and evaluation, respectively the principle of separation (36/66); Difficulty level (27/55); The principle of matching (27/11) and the principle of diversity (18/66) have been observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Merrill Component Theory
  • Fifth Grade Math Book