دوره و شماره: دوره 1395، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-111 

مقاله پژوهشی

1. رابطه ساده و چندگانه بین راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی با مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش-آموزان متوسطه

صفحه 1-15

محمد مهدی بابائی منقاری؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی مکیا؛ علی خالق خواه


5. چالش های ارزشیابی کیفی درحوزه اجرا و آموزش

صفحه 61-80

زهرا آزاددیسفانی؛ زهره صانعی مهری