دوره و شماره: دوره 1396، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-160