دوره و شماره: دوره 1399، شماره 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-190